1. juli 2017

Orientering om Forberedende Grunduddannelse

Information fra Christiansborg: Regeringen ønsker kommunal finansiering, mens andre partier peger på et statsligt taxameter


Henrik Dam Kristensen havde aftalt møde med gensidig orientering om Forberedende Grunduddannelse med repræsentanterne for fire uddannelser i Horsens.

 

Den nye Forberedende Grunduddannelse skal erstatte seks nuværende uddannelser: produktionsskolerne, Den Almene Voksenuddannelse (AVU), Den Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for Voksne (OBU), Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

undefined

Politisk uenighed
Henrik Dam redegjorde for, at de politiske repræsentanter på Christiansborg har drøftet regeringens udspil, og der er konstateret grundlæggende uenigheder. Parterne skal mødes igen, men det er ikke aftalt, hvornår.

 

Uenigheden drejer sig først og fremmest om økonomien, hvor regeringens model er kommunal finansiering (efter at kommunerne har fået bloktilskud), mens blandt andet Socialdemokratiet ønsker et statsligt taxameter. Får kommunerne ansvaret for finansieringen, vil midlerne til de udsatte unges uddannelse ved de årlige budgetforhandlinger være ude i konkurrence med midlerne til dagtilbud, skoler, ældre og handicappede.

 

Uenigheden gælder også ændringen af ambitionen om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse. Så er der andre temaer, der kan drøftes: Antallet af uddannelsessteder. Sikringen af, at unge i geografiske yderområder få rimelig transportvej til uddannelsen - og så videre.

undefined

Smalt eller bredt forlig
Direkte adspurgt, om man kan tænke sig, at regeringen vil gennemføre Forberedende Grunduddannelse ved et smalt forlig, svarede Henrik Dam, at det under normale omstændigheder næppe kunne tænkes. Men regeringen har fået så få ting igennem, og den vil gerne kunne fremvise resultater, så jeg vil ikke afvise, at der kan komme et smalt forlig, men jeg tror det ikke.

Der blev i samtalens løb peget på, at en samlet Forberedende Grunduddannelse i mindre grad end nogle af de nuværende uddannelser vil blive følt marginaliserende af de unge.

 

Der er ulemper ved, at der er uklarhed om tidsplanen for behandlingen af forslaget om Forberedende Grunduddannelse. Når beslutningen trækker ud, begynder de ansatte inden for de nuværende uddannelser at overveje: Hvad sker der med mit job? Findes det overhovedet her på længere sigt?